Lịch tập
Class Schedule

Time
Mon 24/06
Tue 25/06
Wed 26/06
Thu 27/06
Fri 28/06
Sat 29/06
Sun 30/06
6:00
Wheel Yoga
Ms. Anita
Gentle Yoga
Ms. Linh
Mix Yoga
Mr. Phát
Core Yoga
Ms. Anita
Hatha Flow
Mr. Phát
7:15
Vinyasa Flow
Ms. Crystal
8:00
Bootcamp
Mr. Thịnh
9:20
Mix Yoga
Ms. Linh
Back & Shoulder
Ms. Crystal
Asana Pranayama
Mr. Phát
Body Fit
Ms. Crystal
Hip Stretch
Ms. Anita
Back & Shoulder
Ms. Crystal
10:30
Aerial Yoga
Ms. Trâm Anh
Inside Flow Yoga
Ms. Trúc Vy
Múa Cổ Trang
Ms. June
Aerial Yoga
Ms. Trâm Anh
Múa Cổ Trang
Ms. June
15:00
Inside Flow Yoga
Ms. Trúc Vy
16:00
cover
Inside Flow Yoga
Thịnh Hồ
Bungee
Ms. Trâm Anh
17:30
Gentle Yoga
Ms. Linh
Fit Flow
Ms. Tâm
Yoga for back
Ms. Anita
cover
Hatha Yoga
Ms. Linh
cover
Mix Yoga
Ms. Linh
(B) BEGINNER / (M) MULTI-LEVEL / (A) ADVANCED
IF NOT INDICATED ALL LEVELS WELCOME
Lớp và giáo viên có thể thay đổi sát giờ
Class & instructors may change last minute
Vui lòng đăng ký với lễ tân trước khi vào lớp & Không vào lớp sau khi lớp đã bắt đầu
Please register at reception before class & do not enter once class begins
Không đưa trẻ em và không mang điện thoại vào phòng Yoga
No children & cellphone are allowed in Yoga studio