Lịch tập
Class Schedule

Time
Mon 18/09
Tue 19/09
Wed 20/09
Thu 21/09
Fri 22/09
Sat 23/09
Sun 24/09
6:00
Hatha Yoga
Ms. Anita
Flow Yoga
Ms. Linh
Back & Twist
Mr. Phát
Power Yoga
Ms. Anita
Vinyasa Yoga
Mr. Phát
7:15
Back & Shoulder
Ms. Crystal
8:30
Bootcamp
Amaryska
9:00
Moon Series
Ms. Anita
Core Balance
Ms. Crystal
Backbending Yoga
Mr. Phát
Flow Yoga
Mr. Phát
Balance Yoga
Ms. Anita
Zumba
Ms. Thảo
10:15
Aerial Yoga
Ms. Trâm Anh
Inside Flow Yoga
Ms. Trúc Vy
Aerial Yoga
Mr. Tuấn
Aerial Yoga
Ms. Trâm Anh
Hip Flexibility
Ms. Crystal
15:00
Inside Flow Yoga
Ms. Trúc Vy
16:00
special
Inside Flow Yoga Master Class
Ms. Tú Đặng
Aerial Yoga
Mr. Tuấn
17:30
Balance Yoga
Ms. Linh
Vinyasa Yoga
Ms. Tâm
Stick Yoga
Ms. Anita
Flexibility Yoga
Ms. Tâm
cover
Stretching Yoga
Ms. Tâm
18:45
special
Live Acoustic Candle Light Yoga
Ms. Tâm
(B) BEGINNER / (M) MULTI-LEVEL / (A) ADVANCED
IF NOT INDICATED ALL LEVELS WELCOME
Lớp và giáo viên có thể thay đổi sát giờ
Class & instructors may change last minute
Vui lòng đăng ký với lễ tân trước khi vào lớp & Không vào lớp sau khi lớp đã bắt đầu
Please register at reception before class & do not enter once class begins
Không đưa trẻ em và không mang điện thoại vào phòng Yoga
No children & cellphone are allowed in Yoga studio