Lịch tập
Class Schedule

Time
Mon 08/04
Tue 09/04
Wed 10/04
Thu 11/04
Fri 12/04
Sat 13/04
Sun 14/04
6:00
Wheel Yoga
Ms. Anita
Gentle Yoga
Ms. Linh
Vinyasa Yoga
Mr. Phát
Core Yoga
Ms. Anita
Power Yoga
Mr. Phát
7:15
Hip Flexibility
Ms. Crystal
8:30
Bootcamp
Mr. Tino
9:20
Flow Yoga
Ms. Linh
Spinal Yoga
Ms. Crystal
Mr. Phát
Body Fit
Ms. Crystal
Balance Yoga
Ms. Anita
Body Fit
Ms. Crystal
10:30
Aerial Yoga
Ms. Trâm Anh
Inside Flow Yoga
Ms. Trúc Vy
Múa Cổ Trang
Ms. June
special
Aerial Sling Yoga
Ms. Trâm Anh
Múa Cổ Trang
Ms. June
15:00
Inside Flow Yoga
Ms. Trúc Vy
16:00
cover
Inside Flow Yoga
Ms.My
17:30
Gentle Yoga
Ms. Linh
Vinyasa Yoga
Ms. Tâm
Backbending Yoga
Ms. Anita
Twisting Yoga
Ms. Tâm
cover
Vinyasa Flow
Ms. Linh
(B) BEGINNER / (M) MULTI-LEVEL / (A) ADVANCED
IF NOT INDICATED ALL LEVELS WELCOME
Lớp và giáo viên có thể thay đổi sát giờ
Class & instructors may change last minute
Vui lòng đăng ký với lễ tân trước khi vào lớp & Không vào lớp sau khi lớp đã bắt đầu
Please register at reception before class & do not enter once class begins
Không đưa trẻ em và không mang điện thoại vào phòng Yoga
No children & cellphone are allowed in Yoga studio